گزارش تصویری کارگروه بازنگری اساسنامه جامعه هتلداران کشور در گیلان

جلسه کارگروه بازنگری اساسنامه جامعه هتلداران ایران به میزبانی استان گیلان برگزار شد

گزارش تصویری کارگروه بازنگری اساسنامه جامعه هتلداران کشور در گیلان