دانلود اساسنامه جامعه هتلداران گیلان

تاریحچه شرکت

جامعه هتل داران استان گیلان تنها تشكل تخصصي و صنفي صنعت هتلداري استان گيلان است . اين تشكل در اجراي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7 / 7 / 1370 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي، نرخ گذاري و نظارت بر تاسيسات گردشگري، مصوب هيات محترم وزيران و به منظور حفظ و حمايت از حقوق صنفي و انجام وظايف مقرر در قانون توسعه صنعت ايرانگردي – جهانگردي و آيين نامه هاي مزبور و نيز ايجاد و تحكيم اصول همكاري بين افراد صنف و بهبود وضع اقتصادي سرمايه گذاران تاسيسات اقامتي استان، بهبود اقتصاد استان و رونق گردشگري و تسهيل روابط افراد صنفي با موسسات دولتي و خصوصي تشكيل گرديده است.
رسالت

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف جامعه

2- جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها

3- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت ارائه خدمات، توليد و انتقال نوآوري تكنولوژي

4- سعي در بهبود كيفيت خدمات يا بررسي ، شناخت و استقرار و روشهاي نوين كنترل كيفيت

5- كوشش جهت هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني موردنياز و همكاري با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار و مهارت هاي فني

6- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي درخصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين صنعت گردشگري و حقوق قانوني بهره برداران تاسيسات اقامتي به مراجع ذيربط..

7- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به تشكلهاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها